Kim jest patron?

To ktoś kto jest wzorem, przykładem, na kogo można liczyć, od kogo można się uczyć, przez którego system wartości można patrzeć na codzienność i dokonywać wyborów, ktoś kto opiekuje się, wspomaga i czuwa…

W wymiarze duchowym jest to ktoś, kto oręduje za nami, wstawia się przed Bogiem, wyprasza łaski, do którego nabożeństwo jest żywe, a nauczanie, duchowość, charyzmat ciągle aktualne.

Idea patrona dla miasta nie jest nowa, ale ciągle aktualna. W Polsce i na całym świecie są miasta, które mają świętego patrona, a wiele innych podjęły takie starania. Ponad 100 miast polskich posiada swojego patrona. Na Pomorzu m.in. w Chojnicach – św. Jan Chrzciciel (2002), w Człuchowie – św. Jakub Apostoł (2009), w Kartuzach – św. Brunon z Kwerfurtu (2002), w Lęborku – św. Jakub (2000 r.), w Słupsku – bł. Bronisław Kostkowski (2004), w Starogardzie Gdańskim – św. Wojciech (2004).

Kto Patronem Miasta Rumi

Św. Wojciech, który związany jest z Pomorzem? Męczennicy z Piaśnicy? Wielcy święci Polacy?

Patrząc na historię miasta Rumi, tę przedwojenną i powojenną, mając na uwadze szczególnie rok 1954, kiedy Rumia otrzymała prawa miejskie po połączeniu miejscowości: Rumia, Zagórze, Biała Rzeka, Szmelta i Janowo, to nietrudno zauważyć, że wielki wpływ na mieszkańców, nie tylko duchowy, miał i ma św. Jan Bosko. Ten wpływ św. Jana Bosko wiąże się z obecnością i działalnością Salezjanów (od 1937 roku), oraz Salezjanek (od 1973 roku), a także mieszkańców, czcicieli i naśladowców tego świętego (na polu wychowawczy, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, czy duszpasterskim). Jednym z dowodów na żywą i dobrą dla mieszkańców obecność św. Jana Bosko w Rumi poprzez duchowych synów i córki jest przyznany przez Radę Miasta pod numerem 1 – medalu „za zasługi dla miasta Rumi” jako „wyraz wdzięczności władz miasta i społeczeństwa za pracę w kształtowaniu postaw społecznych jej mieszkańców”.

Dlatego propozycja, by św. Jana Bosko był Patronem Miasta Rumi jest jak najbadziej uzasadniona. Postać tego świętego wychowawcy i nauczyciela młodzieży, założyciela Rodziny Salezjańskiej, wielkiego charyzmatyka jest powszechnie znana i wpisuje się w historię Rumi od roku 1937.

W początki obecności salezjanów w Rumi (1937) wpisuje się śmierć męczeńska salezjanina ks. Ignacego Błażewskiego, który mimo zagrożenia życia, po wybuchu II wojny światowej, został w Rumi z jej mieszkańcami, następnie aresztowany i zamordowany w Piaśnicy.

Po wojnie praca salezjańska nabrała rozmachu: parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Dom Dziecka (do roku 1960), duszpasterstwo przy „kapliczce”, a następnie powstanie parafii NMP Wspomożenia Wiernych (do roku 1984 wyłącznie salezjanie prowadzili duszpasterstwo parafialne w Rumi, potem powstały trzy kolejne parafie), oratoria, grupy parafialne i młodzieżowe, katecheza przy parafii.

Po upadku komunizmu powstało salezjańskie szkolnictwo: przedszkole i szkoła podstawowa sióstr Salezjanek, gimnazjum i liceum salezjańskie, dom dziecka, ośrodki wychowawcze.
Widoczna jest obecność salezjanów w Rumi: przez sport (m.in. Salos), kulturę (Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego, koncerty), formację (kongresy i sympozja o charakterze nawet ogólnopolskim), harcerstwo (ZHR).

Wspomnijmy jeszcze wybitnych salezjanów z Rumi i pracujących w Rumi takich jak:
ks. Stanisław Ormiński (twórca melodii apelu jasnogórskiego, kompozytor, muzyk), ks. Henryk Skorowski (b. rektor UKSW w Warszawie), ks. Marek Chmielewski (obecny przełożony wyższy salezjanów). Długa jest lista wybitnych mieszkańców Rumi związanych, w różnych okresach swojego życia, z posługą salezjanów w Rumi.

Wartym podkreślenia jest oczywiście kult maryjny w Rumi związany z koronowanym obrazem Maryi Wspomożycielki i sanktuarium maryjnym.
Tego wszystkiego, by nie było w Rumi, gdyby nie osoba św. Jana Bosko obecna
w salezjanach, salezjankach, współpracownikach, byłych wychowankach i mieszkańcach w różny sposób związanych z charyzmatem świętego kapłana.

Procedura ustanowienia Patronem Miasta Rumi św. Jana Bosko

Pierwszym krokiem jest zebranie poparcia wśród mieszkańców. Następnie złożenie wniosku do Rady Miejskiej w Rumi. Kolejny krok należy do Rady Miejskiej.

Jeżeli Rada Miejska rozpatrzy wniosek pozytywnie i podejmie stosowną uchwałę zostanie ona przekazana przez Metropolitę Gdańskiego do Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie.

Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna św. Jan Bosko będzie Patronem Miasta Rumi!

Warto dodać, że stanowienie Patrona Miasta nie niesie z sobą żadnych finansowych konsekwencji, czy jakicholwiek uciążliwości.

Podstawa prawna ustanowienia Patrona Miasta

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Rozdział 2
Zakres działania i zadania gminy
Art. 6.
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do gminy.
Art. 7.
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy (..).